» Начална страница Новини
English


Информация

Полезна информация


   Потвърждение на Проспект на ДФ Инвест Актив
Управляващо дружество „Инвест Фонд Мениджмънт” АД съобщава, че Комисията за финансов надзор издаде разрешение за организиране и управление на Договорен фонд Инвест Актив с Решение 1120 от 15.08.2007г. и потвърди Проспект за публично предлагане на Договорен фонд Инвест Актив. Договорният фонд е обособено имущество с цел колективно инвестиране в ценни книжа и други ликвидни финансови активи. Управляващото дружество предлага за продажба и изкупува обратно дяловете на Фонда всеки работен ден при спазване на изискванията на действащото законодателство. Стратегията на ДФ „Инвест Актив” предвижда инвестиране предимно в акции с добра ликвидност и потенциал за растеж и по-малко в ценни книжа с фиксирана доходност. Портфейлът на ДФ „Инвест Актив” ще бъде съставен основно от акции като целта е постигане на капиталови печалби. Инвестициите могат да бъдат както в компании, търгувани на регулирани пазари в България, така и в дружества, регистрирани за търговия на фондови борси в чужбина.
Инвеститорите следва да имат предвид, че стойността на дяловете на Договорен Фонд „Инвест Актив“, Договорен фонд „Инвест Класик“, Договорен Фонд „Инвест Диверсифициран Фонд” (старо наименование ДФ „Инвест Консервативен Фонд“), Договорен фонд „Инвест Некст Фонд“ (старо наименование ДФ „Инвест Зелен Фонд“ и ДФ „Инвест Облигации“) и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвестициите в дялове на Договорен фонд „Инвест Актив“, Договорен фонд „Инвест Класик“, Договорен Фонд „Инвест Диверсифициран Фонд ” (старо наименование ДФ „Инвест Консервативен Фонд“), Договорен фонд „Инвест Некст Фонд“ (старо наименование ДФ „Инвест Зелен Фонд“ и ДФ „Инвест Облигации“) не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или по друг начин. Предходните резултати от дейността на всеки от Договорните Фондове нямат връзка с бъдещите резултати от неговата дейност.
 
Created by CodeInSight Ltd.