» Home page News
Български


Information

Useful information


   Потвърждение на Проспект на ДФ Инвест Актив
Управляващо дружество „Инвест Фонд Мениджмънт” АД съобщава, че Комисията за финансов надзор издаде разрешение за организиране и управление на Договорен фонд Инвест Актив с Решение 1120 от 15.08.2007г. и потвърди Проспект за публично предлагане на Договорен фонд Инвест Актив. Договорният фонд е обособено имущество с цел колективно инвестиране в ценни книжа и други ликвидни финансови активи. Управляващото дружество предлага за продажба и изкупува обратно дяловете на Фонда всеки работен ден при спазване на изискванията на действащото законодателство. Стратегията на ДФ „Инвест Актив” предвижда инвестиране предимно в акции с добра ликвидност и потенциал за растеж и по-малко в ценни книжа с фиксирана доходност. Портфейлът на ДФ „Инвест Актив” ще бъде съставен основно от акции като целта е постигане на капиталови печалби. Инвестициите могат да бъдат както в компании, търгувани на регулирани пазари в България, така и в дружества, регистрирани за търговия на фондови борси в чужбина.
Investors should keep in mind that the value of the units of Invest Active Mutual Fund, Invest Classic Mutual Fund, Invest Diversified Fund Mutual Fund (former name MF Conservative Fund), Invest Next Mutual Fund (former name MF Green Fund and MF Bonds) and their income may decrease, profits are not guaranteed, and investors take the risk of not recovering their investment in full. Investments in units of Invest Active Mutual Fund, Invest Classic Mutual Fund, Invest Diversified Fund Mutual Fund (old name MF Conservative Fund), Investment Next Fund Mutual Fund (old name Invest Green Fund) Fund” and MF “Investment Bonds”) are not guaranteed by a guarantee fund established by the state or in any other way. The previous results of the activity of each of the Mutual Funds have no connection with the future results of its activity.
 
Created by CodeInSight Ltd.