» Начална страница
English


Информация

Полезна информация
Зелена Политика
 Месечни счетоводни отчети
 ДФ Инвест Актив

Счетоводен баланс към 30 Септември 2022г.
всички счетоводни отчети
 Месечни счетоводни отчети
 ДФ Инвест Класик

Счетоводен баланс към 30 Септември 2022г.
всички счетоводни отчети
 Месечни счетоводни отчети
 Дф Инвест Диверсифициран Фонд (заличен)

Счетоводен баланс към 30 Юли 2022г.
всички счетоводни отчети
 Месечни счетоводни отчети
 ДФ Глобал Опортюнитис (заличен)

Счетоводен баланс към 30 Април 2022г.
всички счетоводни отчети
 Месечни счетоводни отчети
 ДФ ИНВЕСТ НЕКСТ ФОНД

Счетоводен баланс към 30 Септември 2022г.
всички счетоводни отчети


Инвест Актив ДФ Инвест Актив - в акции
Емисионна
стойност
Цена на обратно изкупуване
при държане

до 1г. от 1 до 2г над 2г.
Брой дялове в обращение
/брой/
Нетна стойност
на активите
/лева/
Начало на
публично
предлагане

0.3652

0.3598

0.3616

0.3634

25 127 380.6555 9 131 728.32 02.10.2007г.
Доходност
От началото
на годината
(не се анюлизира)
От началото
на публичното предлагане (анюлизирана)
За последните
12 месеца
Риск
Стандартно отклонение
0.97% -6.39% -1.68%
6.599%
 
Посочените цени са валидни за поръчки, подадени на 25.01.2023 и 26.01.2023.
 
     
Инвест Класик ДФ Инвест Класик - балансиран
Емисионна
стойност
Цена на обратно изкупуване
при държане

до 1г. от 1 до 2г над 2г.
Брой дялове в обращение
/брой/
Нетна стойност
на активите
/лева/
Начало на
публично
предлагане

0.7031

0.6954

0.6989

0.7024

13 484 622.0040 9 471 964.13 02.10.2007г.
Доходност
От началото
на годината
(не се анюлизира)
От началото
на публичното предлагане (анюлизирана)
За последните
12 месеца
Риск
Стандартно отклонение
2.74% -2.28% 1.05%
6.244%
 
Посочените цени са валидни за поръчки, подадени на 25.01.2023 и 27.01.2023.
 
     
 
Договорен Фонд ИНВЕСТ НЕКСТ ФОНД
Емисионна
стойност
Цена на обратно изкупуване
при държане

Брой дялове в обращение
/брой/
Нетна стойност
на активите
/USD/
Начало на
публично
предлагане
0.7939 0.7939 155787.9831 123679.28 04.01.2016
Доходност
От началото
на годината
(не се анюлизира)
От началото
на публичното предлагане (анюлизирана)
За последните
12 месеца
Риск
Стандартно отклонение
12.01% -3.21% 5.46%
33.651%
 
  Посочените цени са валидни за поръчки, подадени на 25.01.2023 и 26.01.2023.  
     
 
Договорен Фонд Инвест Диверсифициран Фонд (заличен) 1
Емисионна
стойност
Цена на обратно изкупуване
при държане

Брой дялове в обращение
/брой/
Нетна стойност
на активите
/лева/
Начало на
публично
предлагане
1.0000 1.0000 0.0000 -0.76 09.07.2013г.
Доходност
От началото
на годината
(не се анюлизира)
От началото
на публичното предлагане (анюлизирана)
За последните
12 месеца
Риск
Стандартно отклонение
2.60% 0.00% 1.92%
3.206%
 
  Посочените цени са валидни за поръчки, подадени на 20.07.2022 и 21.07.2022 .  
     
 
Договорен Фонд Глобал Опортюнитис (заличен) 1
Емисионна
стойност
Цена на обратно изкупуване
при държане

Брой дялове в обращение
/брой/
Нетна стойност
на активите
/лева/
Начало на
публично
предлагане
0.5120 0.5069 2068.7186 1059.18 22.10.2015г.
Доходност
От началото
на годината
(не се анюлизира)
От началото
на публичното предлагане (анюлизирана)
За последните
12 месеца
Риск
Стандартно отклонение
-0.04% -9.82% -0.89%
0.727%
 
  Посочените цени са валидни за поръчки, подадени на 08.04.2022, 11.04.2022 и 12.04.2022 .  
     
  Управляващото дружество предупреждава, че стойността на акциите и дяловете и доходът от тях могат да се понижат. Не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят в пълен размер вложените средства. Инвестициите във фондовете не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на дружеството или фонда нямат по необходимост връзка с бъдещите резултати. Таблицата не съдържа препоръка за покупка или продажба на дялове. Разходите за емитирането и обратното изкупуване на дяловете са включени в обявените цени. Проспектът и правилата на фондовете са публично достъпни в офиса на Инвест Фонд Мениджмънт АД както и на адрес: www.ifm.bg  
Новини  
16.01.2023  

Промяна в Общите условия, приложими към договорите за управление на портфейл


03.01.2023  

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 77 от НАРЕДБА 44 за ИДКИС


30.12.2022  

Промяна в Устава на Дружеството и промяна в размера на капитала.


01.12.2022  

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 77 от НАРЕДБА 44 за ИДКИС


25.11.2022  

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ДФ „Инвест Диверсифициран Фонд” за заличаване на фонда от регистрите на КФН


03.11.2022  

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 77 от НАРЕДБА 44 за ИДКИС


14.10.2022  

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ДФ „Инвест Диверсифициран Фонд” за приключване на процедура по ликвидация


03.10.2022  

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 77 от НАРЕДБА 44 за ИДКИС


01.09.2022  

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 77 от НАРЕДБА 44 за ИДКИС


12.08.2022  

Покана до кредиторите на ДФ ИНВЕСТ ДИВЕРСИФИЦИРАН ФОНД


12.08.2022  

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ДФ „Глобал Опортюнитис” за заличаване на фонда от регистрите на КФН


03.08.2022  

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ДФ „ИНВЕСТ ДИВЕРСИФИЦИРАН ФОНД” за прекратяване на договорния фонд.


» повече новини

Банка
„Юробанк България” АД
клон "Цар Освободител"
BIC BPBIBGSF
Бенефициент
Договорен Фонд Инвест Актив
София 1000
район Средец,
ул.“Добруджа“ №6, ет.3

IBAN (BGN):
BG73 BPBI 7942 5076 0240 01
Основание за плащане
Покупка на дялове от
ДФ „Инвест Актив”.
Бенефициент
Договорен Фонд Инвест Класик
София 1000
район Средец,
ул.“Добруджа“ №6, ет.3

IBAN (BGN):
BG41 BPBI 7942 5076 0238 01
Основание за плащане
Покупка на дялове от
ДФ „Инвест Класик”.
Бенефициент
Договорен Фонд Инвест Диверсифициран (заличен)
София 1000
район Средец,
ул.“Добруджа“ №6, ет.3

IBAN (BGN):
BG26 BPBI 7942 1019 5510 01
Основание за плащане
Покупка на дялове от ДФ „Инвест Консервативен Фонд”.
Бенефициент
Договорен Фонд ИНВЕСТ НЕКСТ ФОНД
София 1000
район Средец,
ул.“Добруджа“ №6, ет.3

IBAN (USD):
BG11 BPBI 7942 1021 0538 01
Основание за плащане
Покупка на дялове от ДФ „Инвест Облигации”.
Бенефициент
Договорен Фонд Глобал Опортюнитис (заличен)
София 1000
район Средец,
ул.“Добруджа“ №6, ет.3

IBAN (BGN):
BG22 BPBI 7942 1021 3576 01
Основание за плащане
Покупка на дялове от ДФ „Глобал Опортюнитис”.
Инвеститорите следва да имат предвид, че стойността на дяловете на Договорен Фонд „Инвест Актив“, Договорен фонд „Инвест Класик“, Договорен Фонд „Инвест Диверсифициран Фонд” (старо наименование ДФ „Инвест Консервативен Фонд“), Договорен фонд „Инвест Некст Фонд“ (старо наименование ДФ „Инвест Зелен Фонд“ и ДФ „Инвест Облигации“) и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвестициите в дялове на Договорен фонд „Инвест Актив“, Договорен фонд „Инвест Класик“, Договорен Фонд „Инвест Диверсифициран Фонд ” (старо наименование ДФ „Инвест Консервативен Фонд“), Договорен фонд „Инвест Некст Фонд“ (старо наименование ДФ „Инвест Зелен Фонд“ и ДФ „Инвест Облигации“) не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или по друг начин. Предходните резултати от дейността на всеки от Договорните Фондове нямат връзка с бъдещите резултати от неговата дейност.
 
Created by CodeInSight Ltd.