» Начална страница
English


Информация

Полезна информация
Зелена Политика
 Месечни счетоводни отчети
 ДФ Инвест Актив

Счетоводен баланс към 31 Декември 2022г.
всички счетоводни отчети
 Месечни счетоводни отчети
 ДФ Инвест Класик

Счетоводен баланс към 31 Декември 2022г.
всички счетоводни отчети
 Месечни счетоводни отчети
 Дф Инвест Диверсифициран Фонд (заличен)

Счетоводен баланс към 30 Юли 2022г.
всички счетоводни отчети
 Месечни счетоводни отчети
 ДФ Глобал Опортюнитис (заличен)

Счетоводен баланс към 30 Април 2022г.
всички счетоводни отчети
 Месечни счетоводни отчети
 ДФ ИНВЕСТ НЕКСТ ФОНД

Счетоводен баланс към 31 Декември 2022г.
всички счетоводни отчети


Инвест Актив ДФ Инвест Актив - в акции
Емисионна
стойност
Цена на обратно изкупуване
при държане

до 1г. от 1 до 2г над 2г.
Брой дялове в обращение
/брой/
Нетна стойност
на активите
/лева/
Начало на
публично
предлагане

0.3667

0.3613

0.3631

0.3649

26 332 694.8934 9 607 959.90 02.10.2007г.
Доходност
От началото
на годината
(не се анюлизира)
От началото
на публичното предлагане (анюлизирана)
За последните
12 месеца
Риск
Стандартно отклонение
1.36% -5.87% 2.88%
8.549%
 
Посочените цени са валидни за поръчки, подадени на 22.05.2024 и 23.05.2024.
 
     
Инвест Класик ДФ Инвест Класик - балансиран
Емисионна
стойност
Цена на обратно изкупуване
при държане

до 1г. от 1 до 2г над 2г.
Брой дялове в обращение
/брой/
Нетна стойност
на активите
/лева/
Начало на
публично
предлагане

0.6881

0.6805

0.6840

0.6874

14 153 127.1065 9 728 931.62 02.10.2007г.
Доходност
От началото
на годината
(не се анюлизира)
От началото
на публичното предлагане (анюлизирана)
За последните
12 месеца
Риск
Стандартно отклонение
2.67% -2.23% 1.12%
9.285%
 
Посочените цени са валидни за поръчки, подадени на 22.05.2024 и 23.05.2024.
 
     
 
Договорен Фонд ИНВЕСТ НЕКСТ ФОНД
Емисионна
стойност
Цена на обратно изкупуване
при държане

Брой дялове в обращение
/брой/
Нетна стойност
на активите
/лева/
Начало на
публично
предлагане
0.5512 0.5512 1020509.6326 562466.28 04.01.2016
Доходност
От началото
на годината
(не се анюлизира)
От началото
на публичното предлагане (анюлизирана)
За последните
12 месеца
Риск
Стандартно отклонение
6.55% -6.85% -14.28%
15.533%
 
  Посочените цени са валидни за поръчки, подадени на 22.05.2024 и 23.05.2024.  
     
 
Договорен Фонд Инвест Диверсифициран Фонд (заличен) 1
Емисионна
стойност
Цена на обратно изкупуване
при държане

Брой дялове в обращение
/брой/
Нетна стойност
на активите
/лева/
Начало на
публично
предлагане
1.0000 1.0000 0.0000 -0.76 09.07.2013г.
Доходност
От началото
на годината
(не се анюлизира)
От началото
на публичното предлагане (анюлизирана)
За последните
12 месеца
Риск
Стандартно отклонение
2.60% 0.00% 1.92%
3.206%
 
  Посочените цени са валидни за поръчки, подадени на 20.07.2022 и 21.07.2022 .  
     
 
Договорен Фонд Глобал Опортюнитис (заличен) 1
Емисионна
стойност
Цена на обратно изкупуване
при държане

Брой дялове в обращение
/брой/
Нетна стойност
на активите
/лева/
Начало на
публично
предлагане
0.5120 0.5069 2068.7186 1059.18 22.10.2015г.
Доходност
От началото
на годината
(не се анюлизира)
От началото
на публичното предлагане (анюлизирана)
За последните
12 месеца
Риск
Стандартно отклонение
-0.04% -9.82% -0.89%
0.727%
 
  Посочените цени са валидни за поръчки, подадени на 08.04.2022, 11.04.2022 и 12.04.2022 .  
     
  Управляващото дружество предупреждава, че стойността на акциите и дяловете и доходът от тях могат да се понижат. Не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят в пълен размер вложените средства. Инвестициите във фондовете не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на дружеството или фонда нямат по необходимост връзка с бъдещите резултати. Таблицата не съдържа препоръка за покупка или продажба на дялове. Разходите за емитирането и обратното изкупуване на дяловете са включени в обявените цени. Проспектът и правилата на фондовете са публично достъпни в офиса на Инвест Фонд Мениджмънт АД както и на адрес: www.ifm.bg  
Новини  
02.05.2024  

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 77 от НАРЕДБА 44 за ИДКИС


01.04.2024  

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 77 от НАРЕДБА 44 за ИДКИС


29.03.2024  

Информация за политиката за ангажираност


08.03.2024  

Информация съгласно чл.9, ал.2 от ЗДКИСДПКИ


01.03.2024  

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 77 от НАРЕДБА 44 за ИДКИС


09.02.2024  

Информация съгласно чл.9, ал.2 от ЗДКИСДПКИ


01.02.2024  

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 77 от НАРЕДБА 44 за ИДКИС


09.01.2024  

Информация съгласно чл.9, ал.2 от ЗДКИСДПКИ


03.01.2024  

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 77 от НАРЕДБА 44 за ИДКИС


» повече новини

Банка
„Юробанк България” АД
клон "Цар Освободител"
BIC BPBIBGSF
Бенефициент
Договорен Фонд Инвест Актив
София 1592
р-н Искър,
бул. Христофор Колумб № 43

IBAN (BGN):
BG73 BPBI 7942 5076 0240 01
Основание за плащане
Покупка на дялове от
ДФ „Инвест Актив”.
Бенефициент
Договорен Фонд Инвест Класик
София 1592
р-н Искър,
бул. Христофор Колумб № 43

IBAN (BGN):
BG41 BPBI 7942 5076 0238 01
Основание за плащане
Покупка на дялове от
ДФ „Инвест Класик”.
Бенефициент
Договорен Фонд ИНВЕСТ НЕКСТ ФОНД
София 1592
р-н Искър,
бул. Христофор Колумб № 43

IBAN (USD):
BG11 BPBI 7942 1021 0538 01
Основание за плащане
Покупка на дялове от ДФ ИНВЕСТ НЕКСТ ФОНД
Инвеститорите следва да имат предвид, че стойността на дяловете на Договорен Фонд „Инвест Актив“, Договорен фонд „Инвест Класик“, Договорен Фонд „Инвест Диверсифициран Фонд” (старо наименование ДФ „Инвест Консервативен Фонд“), Договорен фонд „Инвест Некст Фонд“ (старо наименование ДФ „Инвест Зелен Фонд“ и ДФ „Инвест Облигации“) и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвестициите в дялове на Договорен фонд „Инвест Актив“, Договорен фонд „Инвест Класик“, Договорен Фонд „Инвест Диверсифициран Фонд ” (старо наименование ДФ „Инвест Консервативен Фонд“), Договорен фонд „Инвест Некст Фонд“ (старо наименование ДФ „Инвест Зелен Фонд“ и ДФ „Инвест Облигации“) не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или по друг начин. Предходните резултати от дейността на всеки от Договорните Фондове нямат връзка с бъдещите резултати от неговата дейност.
 
Created by CodeInSight Ltd.