» Начална страница
English


Информация

Полезна информация
 Месечни счетоводни отчети
 ДФ Инвест Актив

Счетоводен баланс към 31 Август 2020г.
всички счетоводни отчети
 Месечни счетоводни отчети
 ДФ Инвест Класик

Счетоводен баланс към 31 Август 2020г.
всички счетоводни отчети
 Месечни счетоводни отчети
 Дф Инвест Диверсифициран Фонд

Счетоводен баланс към 31 Август 2020г.
всички счетоводни отчети
 Месечни счетоводни отчети
 ДФ Глобал Опортюнитис

Счетоводен баланс към 31 Август 2020г.
всички счетоводни отчети
 Месечни счетоводни отчети
 ДФ Инвест Зелен Фонд

Счетоводен баланс към 31 Август 2020г.
всички счетоводни отчети


 
Договорен Фонд Глобал Опортюнитис 1
Емисионна
стойност
Цена на обратно изкупуване
при държане

Брой дялове в обращение
/брой/
Нетна стойност
на активите
/лева/
Начало на
публично
предлагане
0.5232 0.5180 2068.7186 1082.26 22.10.2015г.
Доходност
От началото
на годината
(не се анюлизира)
От началото
на публичното предлагане (анюлизирана)
За последните
12 месеца
Риск
Стандартно отклонение
-4.98% -12.28% -6.42%
9.780%
 
  Посочените цени са валидни за поръчки, подадени на 25.09.2020, 28.09.2020 и 29.09.2020 .  
     
 
Договорен Фонд Инвест Диверсифициран Фонд 1
Емисионна
стойност
Цена на обратно изкупуване
при държане

Брой дялове в обращение
/брой/
Нетна стойност
на активите
/лева/
Начало на
публично
предлагане
0.9847 0.9847 998.1036 982.82 09.07.2013г.
Доходност
От началото
на годината
(не се анюлизира)
От началото
на публичното предлагане (анюлизирана)
За последните
12 месеца
Риск
Стандартно отклонение
-3.31% -0.21% -4.84%
4.017%
 
  Посочените цени са валидни за поръчки, подадени на 25.09.2020, 28.09.2020 и 29.09.2020 .  
     
 
Договорен Фонд Инвест Зелен Фонд
Емисионна
стойност
Цена на обратно изкупуване
при държане

Брой дялове в обращение
/брой/
Нетна стойност
на активите
/USD/
Начало на
публично
предлагане
0.9032 0.9032 1064.9627 961.87 04.01.2016
Доходност
От началото
на годината
(не се анюлизира)
От началото
на публичното предлагане (анюлизирана)
За последните
12 месеца
Риск
Стандартно отклонение
-0.71% -2.13% -2.41%
2.291%
 
  Посочените цени са валидни за поръчки, подадени на 25.09.2020, 28.09.2020 и 29.09.2020.  
     
Инвест Класик ДФ Инвест Класик - балансиран
Емисионна
стойност
Цена на обратно изкупуване
при държане

до 1г. от 1 до 2г над 2г.
Брой дялове в обращение
/брой/
Нетна стойност
на активите
/лева/
Начало на
публично
предлагане

0.6517

0.6445

0.6477

0.6510

13 049 511.9490 8 494 758.22 02.10.2007г.
Доходност
От началото
на годината
(не се анюлизира)
От началото
на публичното предлагане (анюлизирана)
За последните
12 месеца
Риск
Стандартно отклонение
-1.72% -3.25% -3.20%
3.436%
 
Посочените цени са валидни за поръчки, подадени на 25.09.2020, 28.09.2020 и 29.09.2020.
 
     
Инвест Актив ДФ Инвест Актив - в акции
Емисионна
стойност
Цена на обратно изкупуване
при държане

до 1г. от 1 до 2г над 2г.
Брой дялове в обращение
/брой/
Нетна стойност
на активите
/лева/
Начало на
публично
предлагане

0.3302

0.3253

0.3270

0.3286

23 928 896.5305 7 861 995.26 02.10.2007г.
Доходност
От началото
на годината
(не се анюлизира)
От началото
на публичното предлагане (анюлизирана)
За последните
12 месеца
Риск
Стандартно отклонение
-0.96% -8.20% 0.09%
4.810%
 
Посочените цени са валидни за поръчки, подадени на 25.09.2020, 28.09.2020 и 29.09.2020.
 
     
  Управляващото дружество предупреждава, че стойността на акциите и дяловете и доходът от тях могат да се понижат. Не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят в пълен размер вложените средства. Инвестициите във фондовете не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на дружеството или фонда нямат по необходимост връзка с бъдещите резултати. Таблицата не съдържа препоръка за покупка или продажба на дялове. Разходите за емитирането и обратното изкупуване на дяловете са включени в обявените цени. Проспектът и правилата на фондовете са публично достъпни в офиса на Инвест Фонд Мениджмънт АД както и на адрес: www.ifm.bg  
Новини  
10.09.2020  

Информация съгласно чл.9, ал.2 от ЗДКИСДПКИ


10.08.2020  

Информация съгласно чл.9, ал.2 от ЗДКИСДПКИ


08.07.2020  

Информация съгласно чл.9, ал.2 от ЗДКИСДПКИ


22.06.2020  

Документи на ДФ ИНВЕСТ ЗЕЛЕН ФОНД (старо наименование ДФ ИНВЕСТ ОБЛИГАЦИИ)

22.06.2020  

Промяната на ДФ “ИНВЕСТ ЗЕЛЕН ФОНД” (старо наименование ДФ „ИНВЕСТ ОБЛИГАЦИИ”) ще се извърши до 20.07.2020 г.

22.06.2020  

Документи на ДФ ИНВЕСТ ДИВЕРСИФИЦИРАН ФОНД (старо наименование ДФ ИНВЕСТ КОНСЕРВАТИВЕН ФОНД

22.06.2020  

Промяната на ДФ „ИНВЕСТ ДИВЕРСИФИЦИРАН ФОНД“ (старо наименование ДФ „ИНВЕСТ КОНСЕРВАТИВЕН ФОНД“) ще се извърши до 20.07.2020 г.

» повече новини

Банка
„Юробанк България” АД
клон "Цар Освободител"
BIC BPBIBGSF
Бенефициент
Договорен Фонд Инвест Актив
София 1000
район Средец,
ул.“Добруджа“ №6, ет.3

IBAN (BGN):
BG73 BPBI 7942 5076 0240 01
Основание за плащане
Покупка на дялове от
ДФ „Инвест Актив”.
Бенефициент
Договорен Фонд Инвест Класик
София 1000
район Средец,
ул.“Добруджа“ №6, ет.3

IBAN (BGN):
BG41 BPBI 7942 5076 0238 01
Основание за плащане
Покупка на дялове от
ДФ „Инвест Класик”.
Бенефициент
Договорен Фонд Инвест Диверсифициран
София 1000
район Средец,
ул.“Добруджа“ №6, ет.3

IBAN (BGN):
BG40 BPBI 7942 5019 5510 01
Основание за плащане
Покупка на дялове от ДФ „Инвест Консервативен Фонд”.
Бенефициент
Договорен Фонд Инвест Зелен
София 1000
район Средец,
ул.“Добруджа“ №6, ет.3

IBAN (USD):
BG11 BPBI 7942 1021 0538 01
Основание за плащане
Покупка на дялове от ДФ „Инвест Облигации”.
Бенефициент
Договорен Фонд Глобал Опортюнитис
София 1000
район Средец,
ул.“Добруджа“ №6, ет.3

IBAN (BGN):
BG22 BPBI 7942 1021 3576 01
Основание за плащане
Покупка на дялове от ДФ „Глобал Опортюнитис”.
Инвеститорите следва да имат предвид, че стойността на дяловете на Договорен Фонд "Инвест Актив", Договорен фонд "Инвест Класик", Договорен Фонд „Инвест Диверсифициран Фонд ” (старо наименование ДФ Инвест Консервативен Фонд) , Договорен Фонд „Инвест Зелен Фонд“ (старо наименование ДФ Инвест Облигации) и Договорен Фонд Глобал Опортюнитис и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвестициите в дялове на Договорен фонд "Инвест Актив", Договорен фонд "Инвест Класик", Договорен Фонд „Инвест Диверсифициран Фонд ” (старо наименование ДФ Инвест Консервативен Фонд), Договорен фонд „Инвест Зелен Фонд“ (старо наименование ДФ Инвест Облигации) и Договорен фонд Глобал Опортюнитис не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или по друг начин. Предходните резултати от дейността на всеки от Договорните Фондове нямат връзка с бъдещите резултати от неговата дейност.
 
Created by CodeInSight Ltd.