» Начална страница Новини
English


Информация

Полезна информация


   Промяна в Общите условия, приложими към договорите за управление на портфейл

Промяна в Общите условия, приложими към договорите за управление на портфейл.
УД ИНВЕСТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД уведомява че, на 16.01.2023 г. са приети нови Общите условия, приложими към договорите за управление на портфейл, които влизат в сила 1 месец след публикацията им на интернет страница на УД на 16.01.2023 г. или считано от 16.02.2023 г.
Приета е и Процедура за извършване на оценка за уместност.
Приети се изменения и допълнения с оглед актуализацията им и съобразяване с новата нормативна уредба на следните документи:
Политиката за действие в най-добър интерес.
Политиката относно определянето на стратегия за упражняване правото на глас.
Политика за разглеждане на постъпили жалби.

 

 

Инвеститорите следва да имат предвид, че стойността на дяловете на Договорен Фонд „Инвест Актив“, Договорен фонд „Инвест Класик“, Договорен Фонд „Инвест Диверсифициран Фонд” (старо наименование ДФ „Инвест Консервативен Фонд“), Договорен фонд „Инвест Некст Фонд“ (старо наименование ДФ „Инвест Зелен Фонд“ и ДФ „Инвест Облигации“) и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвестициите в дялове на Договорен фонд „Инвест Актив“, Договорен фонд „Инвест Класик“, Договорен Фонд „Инвест Диверсифициран Фонд ” (старо наименование ДФ „Инвест Консервативен Фонд“), Договорен фонд „Инвест Некст Фонд“ (старо наименование ДФ „Инвест Зелен Фонд“ и ДФ „Инвест Облигации“) не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или по друг начин. Предходните резултати от дейността на всеки от Договорните Фондове нямат връзка с бъдещите резултати от неговата дейност.
 
Created by CodeInSight Ltd.