» Начална страница Новини
English


Информация

Полезна информация


   Промяна в Устава на Дружеството и промяна в размера на капитала.

УД ИНВЕСТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД уведомява че, на 30.12.2022 г. с вписване № 20221230130001 по електронното дело на Дружеството в Търговския регистър беше вписана промяна в размера на капитала на Дружеството от 455 402 (четиристотин петдесет и пет хиляди и четиристотин и два) лв. на 505 408 (петстотин и пет хиляди четиристотин и осем) лв.
В същия ден бе обявен и актуалният устав на Дружеството.
Горепосочените промени са вписани на основание приети в тази връзка решения на акционерите от 28.11.2022 г.

 

 

Инвеститорите следва да имат предвид, че стойността на дяловете на Договорен Фонд „Инвест Актив“, Договорен фонд „Инвест Класик“, Договорен Фонд „Инвест Диверсифициран Фонд” (старо наименование ДФ „Инвест Консервативен Фонд“), Договорен фонд „Инвест Некст Фонд“ (старо наименование ДФ „Инвест Зелен Фонд“ и ДФ „Инвест Облигации“) и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвестициите в дялове на Договорен фонд „Инвест Актив“, Договорен фонд „Инвест Класик“, Договорен Фонд „Инвест Диверсифициран Фонд ” (старо наименование ДФ „Инвест Консервативен Фонд“), Договорен фонд „Инвест Некст Фонд“ (старо наименование ДФ „Инвест Зелен Фонд“ и ДФ „Инвест Облигации“) не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или по друг начин. Предходните резултати от дейността на всеки от Договорните Фондове нямат връзка с бъдещите резултати от неговата дейност.
 
Created by CodeInSight Ltd.