» Начална страница Новини
English


Информация

Полезна информация


   СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ДФ „Глобал Опортюнитис” за приключване на процедура по ликвидация

В рамките на определения срок за ликвидацията до 30.06.2022 г. (включително), както и до настоящия момент, не бяха предявени вземания на кредитори към ДФ „Глобал Опортюнитис”, съответно бяха уредени всички задължения на ДФ. При започването и приключване на процедурата по ликвидация не са налице инвеститори във Фонда, както и не е налице останало имущество след приключване на процедурата по ликвидация.

С оглед приключването на процедурата по ликвидация на ДФ „Глобал Опортюнитис”, ще се пристъпи към заличаването му от регистрите, в които се води.

 

 

Инвеститорите следва да имат предвид, че стойността на дяловете на Договорен Фонд „Инвест Актив“, Договорен фонд „Инвест Класик“, Договорен Фонд „Инвест Диверсифициран Фонд” (старо наименование ДФ „Инвест Консервативен Фонд“), Договорен фонд „Инвест Некст Фонд“ (старо наименование ДФ „Инвест Зелен Фонд“ и ДФ „Инвест Облигации“) и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвестициите в дялове на Договорен фонд „Инвест Актив“, Договорен фонд „Инвест Класик“, Договорен Фонд „Инвест Диверсифициран Фонд ” (старо наименование ДФ „Инвест Консервативен Фонд“), Договорен фонд „Инвест Некст Фонд“ (старо наименование ДФ „Инвест Зелен Фонд“ и ДФ „Инвест Облигации“) не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или по друг начин. Предходните резултати от дейността на всеки от Договорните Фондове нямат връзка с бъдещите резултати от неговата дейност.
 
Created by CodeInSight Ltd.