» Начална страница Новини
English


Информация

Полезна информация


   Промяна в наименованието на ДФ ИНВЕСТ ЗЕЛЕН ФОНД на ДФ ИНВЕСТ НЕКСТ ФОНД

УД „ИНВЕСТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ“ АД уведомява инвеститорите, че:
1. С Решение № 421-ДФ от 26.05.2022г. на заместник -председателя на Комисията за финансов надзор е издадено одобрение на промени в Правила по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ на ДФ "ИНВЕСТ НЕКСТ ФОНД“, приети с решение на Съвета на директорите на управляващото дружество по протоколи от 29.04.2022г. и 19.05.2022г.
2. С Решение № 422-ДФ от 26.05.2022г. на заместник -председателя на Комисията за финансов надзор е издадено одобрение на промени в Правила за оценка на портфейла и определяне на нетна стойност на активите на ДФ "ИНВЕСТ НЕКСТ ФОНД“, приети с решение на Съвета на директорите на управляващото дружество по протокол от 29.04.2022г. и
3. С Решение № 423-ДФ от 26.05.2022г. на заместник -председателя на Комисията за финансов надзор е издадено одобрение на промени в Правила за оценка и управление на риска на ДФ "ИНВЕСТ НЕКСТ ФОНД“, приети с решение на Съвета на директорите на управляващото дружество по протокол от 29.04.2022г.

Одобрените промени в Правилата на ДФ "ИНВЕСТ НЕКСТ ФОНД“ касаят:
1. Промяна в наименованието на Фонда, като от ДФ „ИНВЕСТ ЗЕЛЕН ФОНД“ наименованието се промяна на ДФ „ИНВЕСТ НЕКСТ ФОНД“;
2. Въвеждане спазването на следното ограничение относно структурата на портфейла на ДФ, а именно до 10 на сто в акции и/или дялове на колективни инвестиционни схеми и/или на други предприятия за колективно инвестиране, които отговарят на условията на чл. 4, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ, със седалище в България, друга държава членка или трета държава, които отговарят на изискванията на чл. 38, ал. 1, т. 5, буква а) от ЗДКИСДПКИ, при условие, че в учредителните им актове, уставите или правилата им е предвидено, че могат да инвестират общо не повече от 10 на сто от активите си в други колективни инвестиционни схеми или в други предприятия за колективно инвестиране;
3. Съобразяване на правилата на ДФ с нови нормативни изисквания.

 

 

Инвеститорите следва да имат предвид, че стойността на дяловете на Договорен Фонд „Инвест Актив“, Договорен фонд „Инвест Класик“, Договорен Фонд „Инвест Диверсифициран Фонд” (старо наименование ДФ „Инвест Консервативен Фонд“), Договорен фонд „Инвест Некст Фонд“ (старо наименование ДФ „Инвест Зелен Фонд“ и ДФ „Инвест Облигации“) и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвестициите в дялове на Договорен фонд „Инвест Актив“, Договорен фонд „Инвест Класик“, Договорен Фонд „Инвест Диверсифициран Фонд ” (старо наименование ДФ „Инвест Консервативен Фонд“), Договорен фонд „Инвест Некст Фонд“ (старо наименование ДФ „Инвест Зелен Фонд“ и ДФ „Инвест Облигации“) не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или по друг начин. Предходните резултати от дейността на всеки от Договорните Фондове нямат връзка с бъдещите резултати от неговата дейност.
 
Created by CodeInSight Ltd.