» Начална страница Новини
English


Информация

Полезна информация


   СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ДФ „Глобал Опортюнитис” за спиране продажбата и обратното изкупуване на дялове, издавани от договорния фонд

На свое заседание от 14.04.2022 г. Съветът на директорите на УД Инвест Фонд Мениджмънт АД с оглед процедура по ликвидация на ДФ „Глобал Опортюнитис“, прие решение по чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗДКИСДПКИ и чл. 28, ал. 1 и 2 от Правилата на договорен фонд „Глобал Опортюнитис” за спиране на обратното изкупуване, издаването и продажбата на дялове на ДФ „Глобал Опортюнитис“, считано от 14.04.2022 г.
След одобрение от КФН на прекратяването на ДФ „Глобал Опортюнитис“, на Плана за ликвидация на ДФ „Глобал Опортюнитис“ и на ликвидатора на ДФ „Глобал Опортюнитис“, дружеството ще предприеме необходимите с оглед процедурата по ликвидация на фонда действия, като публикува съобщение в тази връзка.

 

 

Инвеститорите следва да имат предвид, че стойността на дяловете на Договорен Фонд „Инвест Актив“, Договорен фонд „Инвест Класик“, Договорен Фонд „Инвест Диверсифициран Фонд” (старо наименование ДФ „Инвест Консервативен Фонд“), Договорен фонд „Инвест Некст Фонд“ (старо наименование ДФ „Инвест Зелен Фонд“ и ДФ „Инвест Облигации“) и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвестициите в дялове на Договорен фонд „Инвест Актив“, Договорен фонд „Инвест Класик“, Договорен Фонд „Инвест Диверсифициран Фонд ” (старо наименование ДФ „Инвест Консервативен Фонд“), Договорен фонд „Инвест Некст Фонд“ (старо наименование ДФ „Инвест Зелен Фонд“ и ДФ „Инвест Облигации“) не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или по друг начин. Предходните резултати от дейността на всеки от Договорните Фондове нямат връзка с бъдещите резултати от неговата дейност.
 
Created by CodeInSight Ltd.