» Начална страница Новини
English


Информация

Полезна информация


   Промяна в Устава на Дружеството и промяна в размера на капитала.

УД ИНВЕСТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД уведомява че, на 24.02.2022 г. с вписване № 20220224174808 по електронното дело на Дружеството в Търговския регистър беше вписана промяна в размера на капитала на Дружеството от 405 000 (четиристотин и пет хиляди) лв. на 455 402 (четиристотин петдесет и пет хиляди и четиристотин и два) лв.
Акционерите приеха промяна в размера номиналната стойност на акциите - от 100 лв. на 1 лв. В резултат на приетото решение към настоящия момент капиталовата структура на Дружеството е следната: 455 402 лв., разпределени в 455 402 обикновени, поименни, безналични, винкулирани акции с право на един глас и с номинална стойност 1 (един) лев всяка.
В същия ден бе обявен и актуалният устав на Дружеството.
Горепосочените промени са вписани на основание приети в тази връзка решения на акционерите от 16.02.2022 г.

 

 

Инвеститорите следва да имат предвид, че стойността на дяловете на Договорен Фонд „Инвест Актив“, Договорен фонд „Инвест Класик“, Договорен Фонд „Инвест Диверсифициран Фонд” (старо наименование ДФ „Инвест Консервативен Фонд“), Договорен фонд „Инвест Некст Фонд“ (старо наименование ДФ „Инвест Зелен Фонд“ и ДФ „Инвест Облигации“) и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвестициите в дялове на Договорен фонд „Инвест Актив“, Договорен фонд „Инвест Класик“, Договорен Фонд „Инвест Диверсифициран Фонд ” (старо наименование ДФ „Инвест Консервативен Фонд“), Договорен фонд „Инвест Некст Фонд“ (старо наименование ДФ „Инвест Зелен Фонд“ и ДФ „Инвест Облигации“) не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или по друг начин. Предходните резултати от дейността на всеки от Договорните Фондове нямат връзка с бъдещите резултати от неговата дейност.
 
Created by CodeInSight Ltd.