» Начална страница Новини
English


Информация

Полезна информация


   Промяната на ДФ “ИНВЕСТ ЗЕЛЕН ФОНД” (старо наименование ДФ „ИНВЕСТ ОБЛИГАЦИИ”) ще се извърши до 20.07.2020 г.

Промяната на ДФ “ИНВЕСТ ЗЕЛЕН ФОНД” (старо наименование ДФ „ИНВЕСТ ОБЛИГАЦИИ”) ще се извърши до 20.07.2020 г.

УД „ИНВЕСТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ“ АД уведомява инвеститорите, че с Решение № 415-ДФ от 17.06.2020 г., Решение № 346-ДФ от 21.05.2020 г. и Решение № 414-ДФ  от 17.06.2020 г. на Комисията за финансов надзор, бе издадено одобрение за промяна в Правила на ДФ „ИНВЕСТ ЗЕЛЕН ФОНД”, Правила за оценка на портфейла и определяне на нетната стойност на активите на ДФ „ИНВЕСТ ЗЕЛЕН ФОНД“, Правила за управление на риска на ДФ „ИНВЕСТ ЗЕЛЕН ФОНД”.
В Таблицата е представена пълна информация за промените в инвестиционната стратегия на ДФ “ИНВЕСТ ЗЕЛЕН ФОНД” (старо наименование ДФ “ИНВЕСТ ОБЛИГАЦИИ”)  и условията, при които ще функционира.


Основни параметри

„Инвест Облигации“

„Инвест Зелен Фонд”

Цели и инвестиционна политика

Основна цел на Фонда е да осигури на притежателите на дялове съхраняване и нарастване на реалната стойност на направените инвестиции посредством стабилен лихвен и капиталов доход, при зададено ниско ниво на риск и постигане на по-висока доходност в сравнение с доходността на алтернативни вложения със сходен рисков профил.
Договорният фонд ще се придържа към политика на инвестиране преимуществено в дългови ценни книжа с потенциал за растеж на цените и в инструменти с фиксирана доходност, предимно с цел поддържане на ликвидност и в моменти на пазарни сътресения. Максималната инвестиция в книжа различни от инструменти с фиксирана доходност и инструменти търгувани на паричните пазари е 20% от активите на Фонда.

Основна цел на Фонда е да осигури на притежателите на дялове нарастване на стойността на направените инвестиции посредством стабилен лихвен и капиталов доход при умерено до високо ниво на риск и постигане на по-висока доходност в сравнение с доходността на алтернативни вложения със сходен рисков профил.
Договорният фонд ще се придържа към политика на активно управление на портфейла от финансови инструменти и парични средства, инвестиране в ликвидни финансови активи и постигане на устойчив, оптимален ръст при ограничаване на риска. Инвестиционната стратегия включва и осигуряване на както лихвен доход, така и на доход под формата на капиталова печалби.

Рисков профил

Ниско рисков

Високо рисков

Характеристика на типичния инвеститор, към когото е
насочена дейността на договорния фонд

Лица, търсещи инвестиция при поемане на нисък риск, целят стабилен доход и умерен растеж на вложените средства посредством запазване и нарастване на стойността на инвестицията при поемане на нисък риск.

Лица, търсещи инвестиция при поемане на умерен до висок риск, целят стабилен доход и умерен растеж на вложените средства посредством запазване и нарастване на стойността на инвестицията при поемане на умерен до висок риск.

Такса за емитиране

няма

няма

Такса за обратно изкупуване

няма

няма

Възнаграждение на управляващото дружество

0.75%

1.75%

Честота на изчисляване на емисионна стойност и цена на обратно изкупуване и изпълнение на поръчки

два пъти седмично – в сряда и петък

два пъти седмично – в сряда и петък

Новите правила, Проспекта, Документ с ключова информация за инвеститорите, документ с допълнителна информация до притежателите на дялове на договорния фонд, са на разположение на инвеститорите на адрес: гр. София, ул. „Добруджа” № 6, ет. 3, както и на електронната страница на Управляващото дружество в Интернет: www.ifm.bg.
Промяна ще се извърши за срок от 20 (двадесет) работни дни, считано от деня на публикуване на това съобщение на електронната страница на управляващото дружество в Интернет: www.ifm.bg.  Притежателите на дялове в ДФ “Инвест Зелен Фонд” (старо наименование “Инвест Облигации”) могат да предявят своите дялове за обратно изкупуване в срок до 13.07.2020 г. включително.
Към датата на промяната 20.07.2020 г., нетната стойност на активите (НСА) и НСА на един дял ще се определят съгласно Правилата за оценка на портфейла и определяне на нетната стойност на активите на фонда. Съотношение между НСА на един досегашен дял към един нов дял ще бъде в отношение 1 към 1. Новият брой дялове, които ще придобият притежателите на дялове, ще бъде равен на притежаваните от тях дялове до момента. Дяловете ще се запишат по клиентски подсметки на инвеститорите в управляващото дружество в „Централен депозитар“ АД.
Инвеститорите могат да получат допълнителна информация в офиса на управляващото дружество: гр. София, ул. „Добруджа” № 6, ет. 3, лице за контакти: Александър Майстер, тел. (+ 359 2) 806 37 50 и (+ 359 2) 921 05 26, alex.mayster@ifm.bg.

 

График на процеса на промяна на ДФ Инвест Облигации

Дати

Процес

Пояснение

От 23.06.2020 до 13.07.2020 г. вкл. (до 16:30ч.)

Притежателите на дялове в ДФ Инвест Зелен Фонд могат да предявят своите дялове за обратно изкупуване.

Инвеститорите в Инвест Зелен фонд (старо наименование Инвест Облигации) могат да продадат дяловете си и да си получат парите.

От 14.07.2020
до 20.07.2020 г.

Съотношение между НСА на един досегашен дял към един нов дял ще бъде в отношение 1 към 1.

На 20.07.2020 г. инвеститорите в ДФ Инвест Зелен Фонд, които не са продали дяловете си до 13.07.2020 г., ще бъдат вписани като инвеститори в ДФ Инвест Зелен Фонд.

На 20.07.2020 г. инвеститорите в ДФ Инвест Зелен Фонд, които не са продали дяловете си до 13.07.2020, ще получат дялове на ДФ Инвест Зелен Фонд.
 

 
 

 

 

 

 

Инвеститорите следва да имат предвид, че стойността на дяловете на Договорен Фонд „Инвест Актив“, Договорен фонд „Инвест Класик“, Договорен Фонд „Инвест Диверсифициран Фонд” (старо наименование ДФ „Инвест Консервативен Фонд“), Договорен фонд „Инвест Некст Фонд“ (старо наименование ДФ „Инвест Зелен Фонд“ и ДФ „Инвест Облигации“) и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвестициите в дялове на Договорен фонд „Инвест Актив“, Договорен фонд „Инвест Класик“, Договорен Фонд „Инвест Диверсифициран Фонд ” (старо наименование ДФ „Инвест Консервативен Фонд“), Договорен фонд „Инвест Некст Фонд“ (старо наименование ДФ „Инвест Зелен Фонд“ и ДФ „Инвест Облигации“) не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или по друг начин. Предходните резултати от дейността на всеки от Договорните Фондове нямат връзка с бъдещите резултати от неговата дейност.
 
Created by CodeInSight Ltd.