» Начална страница Новини
English


Информация

Полезна информация


   Промяната на “Инвест Облигации” (старо наименование “Инвест Фонд Паричен Пазар-Долари”)ще се извърши до 05.12.2017 г.

Промяната на “Инвест Облигации” (старо наименование “Инвест Фонд Паричен Пазар-Долари”)ще се извърши до 05.12.2017 г.


УД „ИНВЕСТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ“ АД уведомява инвеститорите, че с Решение № 1382-ДФ от 31.10.2017 г., Решение № 1293-ДФ от 12.10.2017 г. и Решение № 1292-ДФ  от 12.10.2017 г. на Комисията за финансов надзор, бе издадено одобрение за промяна в Правила на ДФ „ИНВЕСТ ОБЛИГАЦИИ”, Правила за оценка на портфейла и определяне на нетната стойност на активите на ДФ „ИНВЕСТ ОБЛИГАЦИИ“, Правила за управление на риска на ДФ „ИНВЕСТ ОБЛИГАЦИИ”.
В Таблицата е представена пълна информация за промените в инвестиционната стратегия на “Инвест Облигации” (старо наименование “Инвест Фонд Паричен Пазар-Долари”)  и условията, при които ще функционира.


Основни параметри

„Инвест Фонд Паричен Пазар-Долари“

„Инвест Облигации”

Цели и инвестиционна политика

Основна цел на Фонда е да поддържа главницата на фонда и да осигурява възвращаемост, съизмерима с лихвените проценти на инструментите на паричния пазар.
Инвестиционният портфейл на Фонда се структурира на базата на консервативен подход, като средствата на Фонда се инвестират в инструменти на паричния пазар, които отговарят на критериите на инструменти на паричния пазар, определени в Директива 2009/65/EО или в депозити в кредитни институции. Фондът се придържа към политика на инвестиране  преимуществено в инструменти на паричния пазар, деноминирани в щатски долари (USD), които могат да се търгуват, които са ликвидни и чиято стойност може да бъде определена с точност по всяко време и отговарящи на критериите, определени в Директива 2009/65/ЕО и влогове в кредитни институции, също деноминирани в щатски долари (USD).

Основна цел на Фонда е да осигури на притежателите на дялове съхраняване и нарастване на реалната стойност на направените инвестиции посредством стабилен лихвен и капиталов доход, при зададено ниско ниво на риск и постигане на по-висока доходност в сравнение с доходността на алтернативни вложения със сходен рисков профил.
Договорният фонд ще се придържа към политика на инвестиране преимуществено в дългови ценни книжа с потенциал за растеж на цените и в инструменти с фиксирана доходност, предимно с цел поддържане на ликвидност и в моменти на пазарни сътресения. Максималната инвестиция в книжа различни от инструменти с фиксирана доходност и инструменти търгувани на паричните пазари е 20% от активите на Фонда.

Валута, в която дяловете на фонда са деноминирани

щатски долари (USD)

български лева (BGN)

Рисков профил

Ниско рисков

Ниско рисков

Характеристика на типичния инвеститор, към когото е
насочена дейността на договорния фонд

Лица, търсещи инвестиция при поемане на нисък риск, желаещи преди всичко запазване на реалната стойност на инвестициите си и постигане на доход в краткосрочен и средносрочен план при гарантирана ликвидност на вложението.

Лица, търсещи инвестиция при поемане на нисък риск, целят стабилен доход и умерен растеж на вложените средства посредством запазване и нарастване на стойността на инвестицията при поемане на нисък риск.

Такса за емитиране

няма

няма

Такса за обратно изкупуване

няма

няма

Възнаграждение на управляващото дружество

няма

0.75%

Новите правила, Проспекта, Документ с ключова информация за инвеститорите, документ с допълнителна информация до притежателите на дялове на договорния фонд, са на разположение на инвеститорите на адрес: гр. София, ул. „Добруджа” № 6, ет. 3, както и на електронната страница на Управляващото дружество в Интернет: www.ifm.bg.
Промяна ще се извърши за срок от 20 (двадесет) работни дни, считано от деня на публикуване на това съобщение на електронната страница на управляващото дружество в Интернет: www.ifm.bg.  Притежателите на дялове в ДФ “Инвест Облигации” (старо наименование “Инвест Фонд Паричен Пазар-Долари”) могат да предявят своите дялове за обратно изкупуване в срок до 28.11.2017 г. включително.
Към датата на промяната 5.12.2017, съответно превалутиране, нетна стойност на активите (НСА) и НСА на един дял ще се определят съгласно Правилата за оценка на портфейла и определяне на нетната стойност на активите на фонда в долари. Превалутирането ще се извърши по  централният курс на Българската народна банка за щатския долар валидни за деня на превалутирането. Новият брой дялове, които ще придобият притежателите на дялове, ще бъде произведението от притежаваните от тях дялове в долари и централният курс на Българската народна банка за щатския долар валидни за деня на превалутирането, закръглено до четвъртия знак след десетичната запетая. Дяловете ще се запишат по клиентски подсметки на инвеститорите в управляващото дружество в „Централен депозитар“ АД.
Инвеститорите могат да получат допълнителна информация в офиса на управляващото дружество: гр. София, ул. „Добруджа” № 6, ет. 3, лице за контакти: Виктория Траянова, тел. (+ 359 2) 806 37 50 и (+ 359 2) 806 37 55, viktoria.traianova@ifm.bg .

График на процеса на промяна на ДФ   Инвест Облигации

Дати

Процес

Пояснение

От 07.11.2017 до 28.11.2017 г. вкл. (до 16:30ч.)

Притежателите на дялове в ДФ   Инвест  Облигации могат да предявят своите дялове за обратно изкупуване.

Инвеститорите в Инвест  Облигации (старо наименование Инвест Фонд Паричен Пазар-Долари) могат да продадат дяловете си и да си получат парите.

От 29.11.2017
до 05.12.2017 г.

Превалутирането ще се извърши по  централният курс на Българската народна банка за щатския долар валидни за деня на превалутирането. Новият брой дялове, които ще придобият притежателите на дялове, ще бъде произведението от притежаваните от тях дялове в долари и централният курс на Българската народна банка за щатския долар валидни за деня на превалутирането, закръглено до четвъртия знак след десетичната запетая.

На 05.12.2017 инвеститорите в ДФ   Инвест  Облигации , които не са продали дяловете си до 28.11.2017, ще бъдат вписани като инвеститори в  Инвест  Облигации .

На 05.12.2017 г. инвеститорите в ДФ   Инвест Облигации , които не са продали дяловете си до 28.11.2016, ще получат дялове на  Инвест Облигации.
 

 
 

 

 

 

 

Инвеститорите следва да имат предвид, че стойността на дяловете на Договорен Фонд „Инвест Актив“, Договорен фонд „Инвест Класик“, Договорен Фонд „Инвест Диверсифициран Фонд” (старо наименование ДФ „Инвест Консервативен Фонд“), Договорен фонд „Инвест Некст Фонд“ (старо наименование ДФ „Инвест Зелен Фонд“ и ДФ „Инвест Облигации“) и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвестициите в дялове на Договорен фонд „Инвест Актив“, Договорен фонд „Инвест Класик“, Договорен Фонд „Инвест Диверсифициран Фонд ” (старо наименование ДФ „Инвест Консервативен Фонд“), Договорен фонд „Инвест Некст Фонд“ (старо наименование ДФ „Инвест Зелен Фонд“ и ДФ „Инвест Облигации“) не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или по друг начин. Предходните резултати от дейността на всеки от Договорните Фондове нямат връзка с бъдещите резултати от неговата дейност.
 
Created by CodeInSight Ltd.