» Начална страница Новини
English


Информация

Полезна информация


   Промяната на „Инвест Консервативен Фонд“ (старо наименование „Инвест Фонд Паричен Пазар“)

Промяната на „Инвест Консервативен Фонд“ (старо наименование „Инвест Фонд Паричен Пазар“) ще се извърши до 13.11.2017 г.

УД „ИНВЕСТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ“ АД уведомява инвеститорите, че с Решение № 1256-ДФ от 03.10.2017 г., Решение № 1215-ДФ от 14.09.2017 г. и Решение № 1255-ДФ  от 03.10.2017 г. на Комисията за финансов надзор, бе издадено одобрение за промяна в Правила на ДФ „ИНВЕСТ КОНСЕРВАТИВЕН ФОНД ”, Правила за оценка на портфейла и определяне на нетната стойност на активите на ДФ „ИНВЕСТ КОНСЕРВАТИВЕН ФОНД“, Правила за управление на риска на ДФ „ИНВЕСТ КОНСЕРВАТИВЕН ФОНД”.

В Таблицата е представена пълна информация за промените в инвестиционната стратегия на „Инвест Консервативен Фонд”“ (старо наименование „Инвест Фонд Паричен Пазар“)  и условията, при които ще функционира.

Основни параметри

„Инвест Фонд Паричен Пазар“

„Инвест Консервативен Фонд”

Цели и инвестиционна политика

Основна цел на Фонда е да поддържа главницата на фонда и да осигурява възвращаемост, съизмерима с лихвените проценти на инструментите на паричния пазар.

Инвестиционният портфейл на Фонда се структурира на базата на консервативен подход, като средствата на Фонда се инвестират в инструменти на паричния пазар, които отговарят на критериите на инструменти на паричния пазар, определени в Директива 2009/65/EО или в депозити в кредитни институции.

Основна цел на Фонда е да осигури на притежателите на дялове съхраняване и нарастване на реалната стойност на направените инвестиции посредством стабилен лихвен и капиталов доход, при зададено ниско ниво на риск и постигане на по-висока доходност в сравнение с доходността на алтернативни вложения със сходен рисков профил.

Инвестиционният портфейл на Фонда се структурира на базата на консервативен подход, включващ основно инвестиции в  дългови ценни книжа, издадени и/или гарантирани от  Република България, друга държава членка или от трета държава, и в по-малка степен в   корпоративни, общински облигации и акции.

Рисков профил

Ниско рисков

Ниско рисков

Характеристика на типичния инвеститор, към когото е

насочена дейността на договорния фонд

Лица, търсещи инвестиция при поемане на нисък риск, желаещи преди всичко запазване на реалната стойност на инвестициите си и постигане на доход в краткосрочен и средносрочен план при гарантирана ликвидност на вложението.

Лица, търсещи инвестиция при поемане на нисък риск, целят стабилен доход и умерен растеж на вложените средства посредством запазване и нарастване на стойността на инвестицията при поемане на нисък риск.

Такса за емитиране

няма

няма

Такса за обратно изкупуване

няма

няма

Възнаграждение на управляващото дружество

няма

0.75%

Честота на изчисляване на емисионна стойност и

цена на обратно изкупуване и изпълнение на поръчки

всеки работен ден

два пъти седмично – в сряда и петък

 

Новите правила, Проспекта, Документ с ключова информация за инвеститорите, документ с допълнителна информация до притежателите на дялове на договорния фонд, са на разположение на инвеститорите на адрес: гр. София, ул. Добруджа” № 6, ет. 3, както и на електронната страница на Управляващото дружество в Интернет: www.ifm.bg.

Промяна ще се извърши за срок от 20 (двадесет) работни дни, считано от деня на публикуване на това съобщение на електронната страница на управляващото дружество в Интернет: www.ifm.bgПритежателите на дялове в ДФ „Инвест Консервативен Фонд“ (старо наименование „Инвест Фонд Паричен Пазар“) могат да предявят своите дялове за обратно изкупуване в срок до 06.11.2017 г. включително.

Към датата на промяната 13.11.2017г., нетна стойност на активите (НСА) и НСА на един дял ще се определят съгласно Правилата за оценка на портфейла и определяне на нетната стойност на активите на фонда. Съотношение между НСА на един досегашен дял към един нов дял ще бъде в отношение 1 към 1. Новият брой дялове, които ще придобият притежателите на дялове, ще бъде равен на притежаваните от тях дялове до момента. Дяловете ще се запишат по клиентски подсметки на инвеститорите в управляващото дружество в „Централен депозитар“ АД.

Инвеститорите могат да получат допълнителна информация в офиса на управляващото дружество: гр. София, ул. Добруджа” № 6, ет. 3, лице за контакти: Виктория Траянова, тел. (+ 359 2) 806 37 50 и (+ 359 2) 806 37 55, viktoria.traianova@ifm.bg .

 

График на процеса на промяна на ДФ   Инвест Консервативен Фонд

Дати

Процес

Пояснение

От 16.10.2017 до 06.11.2017 г. вкл. (до 16:30ч.)

Притежателите на дялове в ДФ   Инвест Консервативен Фонд   могат да предявят своите дялове за обратно изкупуване.

Инвеститорите в Инвест Консервативен Фонд (старо наименование Инвест Фонд Паричен Пазар) могат да продадат дяловете си и да си получат парите.

От 07.11.2017
до 1
3.11.2017 г.

Съотношение между НСА на един досегашен дял към един нов дял ще бъде в отношение 1 към 1.

На 1
3.11.2017 инвеститорите в ДФ   Инвест Консервативен Фонд, които не са продали дяловете си до 06.11.2017, ще бъдат вписани като инвеститори в  Инвест Консервативен Фонд.

На 13.11.2017 г. инвеститорите в ДФ   Инвест Консервативен Фонд , които не са продали дяловете си до 06.11.2016, ще получат дялове на  Инвест Консервативен Фонд.
 

 

 

 

 

Инвеститорите следва да имат предвид, че стойността на дяловете на Договорен Фонд „Инвест Актив“, Договорен фонд „Инвест Класик“, Договорен Фонд „Инвест Диверсифициран Фонд” (старо наименование ДФ „Инвест Консервативен Фонд“), Договорен фонд „Инвест Некст Фонд“ (старо наименование ДФ „Инвест Зелен Фонд“ и ДФ „Инвест Облигации“) и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвестициите в дялове на Договорен фонд „Инвест Актив“, Договорен фонд „Инвест Класик“, Договорен Фонд „Инвест Диверсифициран Фонд ” (старо наименование ДФ „Инвест Консервативен Фонд“), Договорен фонд „Инвест Некст Фонд“ (старо наименование ДФ „Инвест Зелен Фонд“ и ДФ „Инвест Облигации“) не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или по друг начин. Предходните резултати от дейността на всеки от Договорните Фондове нямат връзка с бъдещите резултати от неговата дейност.
 
Created by CodeInSight Ltd.