» Начална страница Новини
English


Информация

Полезна информация


   Превалутиране на дялове на „Инвест Фонд Паричен Пазар - Долари"

Дяловете на „Инвест Фонд Паричен Пазар - Долари“ (старо наименование „Инвест Фонд Паричен Пазар – Злоти“) ще се превалутират до 15.04.2016 г.
УД „ИНВЕСТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ“ АД уведомява инвеститорите, че с Решение № 116-ДФ, Решение № 117-ДФ и Решение № 118-ДФ  от 25.02.2016 г. на Комисията за финансов надзор, бе издадено одобрение за промяна в Правила на ДФ „ИНВЕСТ ФОНД ПАРИЧЕН ПАЗАР - ДОЛАРИ”, Правила за оценка на портфейла и определяне на нетната стойност на активите на ДФ „ИНВЕСТ ФОНД ПАРИЧЕН ПАЗАР – ДОЛАРИ“, Правила за управление на риска на ДФ „ИНВЕСТ ФОНД ПАРИЧЕН ПАЗАР - ДОЛАРИ ”. Промяната е свързана с валутата, в която ще се деноминират дяловете на фонда, а именно промяна от полска злота (PLN) в щатски долар (USD).
Новите правила, Проспекта, Документ с ключова информация за инвеститорите, документ с допълнителна информация до притежателите на дялове на договорния фонд, са на разположение на инвеститорите на адрес: гр. София, ул. „Добруджа” № 6, ет. 3, както и на електронната страница на Управляващото дружество в Интернет: www.ifm.bg.
Процедурата по превалутиране на дяловете от злоти в щатски долари ще се извърши за срок от 10 (десет) работни дни, считано от деня на публикуване на това съобщение на електронната страница на управляващото дружество в Интернет: www.ifm.bg.  Притежателите на дялове в ДФ „Инвест Фонд Паричен Пазар - Долари“ (старо наименование „Инвест Фонд Паричен Пазар – Злоти“) могат да предявят своите дялове за обратно изкупуване в срок до 08.04.2016 г. включително.
Управляващото дружество ще изчисли коефициент на превръщане на дяловете от полска злота в щатски долар към датата на превалутирането, а именно към 15.04.2016 г. Този коефициент представлява съотношение, което се изчислява на база последно пресметната нетна стойност на активите (НСА) на един дял в деня на превалутиране и централните курсове на Българската народна банка за полската злота и щатския долар валидни за деня на превалутиране.
Всеки притежател на дялове от „Инвест Фонд Паричен Пазар - Долари“ в полски злоти получават дялове в щатски долари, а броят нови дялове се получава като броят дялове в злоти се умножи по коефициента на превалутиране и полученото число се закръгли до четвъртия знак след десетичната запетая.
Инвеститорите могат да получат допълнителна информация в офиса на управляващото дружество: гр. София, ул. „Добруджа” № 6, ет. 3, лице за контакти: Виктория Траянова, тел. (+ 359 2) 806 37 50 и (+ 359 2) 806 37 55, viktoria.traianova@ifm.bg .

 

График на процеса на превалутиране на
ДФ Инвест Фонд Паричен Пазар - Долари
Дати Процес Пояснение
От 01.04.2016 до 08.04.2016г. вкл. (до 16:30ч.) Притежателите на дялове в ДФ Инвест Фонд Паричен Пазар - Долари могат да предявят своите дялове за обратно изкупуване. Инвеститорите в Инвест Фонд Паричен Пазар - Долари могат да продадат дяловете си и да си получат парите в полски злоти.
От 11.04.2016
до 15.04.2016г.
На 15.04.2016 г. управляващото дружество ще изчисли коефициента на превалутиране на дялове от полска злота в щатски долар.

На 15.04.2016 инвеститорите в ДФ Инвест Фонд Паричен Пазар – Долари, които не са продали дяловете си до 08.04.2016, ще бъдат вписани като инвеститори в Инвест Фонд Паричен Пазар – Долари деноминиран в щатски долари.
На 15.04.2016 г. инвеститорите в ДФ Инвест Фонд Паричен Пазар – Долари, които не са продали дяловете си до 08.04.2016, ще получат дялове на Инвест Фонд Паричен Пазар – Долари деноминирани в щатски долари.

 

Инвеститорите следва да имат предвид, че стойността на дяловете на Договорен Фонд „Инвест Актив“, Договорен фонд „Инвест Класик“, Договорен Фонд „Инвест Диверсифициран Фонд” (старо наименование ДФ „Инвест Консервативен Фонд“), Договорен фонд „Инвест Некст Фонд“ (старо наименование ДФ „Инвест Зелен Фонд“ и ДФ „Инвест Облигации“) и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвестициите в дялове на Договорен фонд „Инвест Актив“, Договорен фонд „Инвест Класик“, Договорен Фонд „Инвест Диверсифициран Фонд ” (старо наименование ДФ „Инвест Консервативен Фонд“), Договорен фонд „Инвест Некст Фонд“ (старо наименование ДФ „Инвест Зелен Фонд“ и ДФ „Инвест Облигации“) не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или по друг начин. Предходните резултати от дейността на всеки от Договорните Фондове нямат връзка с бъдещите резултати от неговата дейност.
 
Created by CodeInSight Ltd.