» Начална страница Новини
English


Информация

Полезна информация


   Нов договорен фонд – Глобал Опортюнитис

На 21 август 2015 г. УД „Инвест Фонд Мениджмънт“ получи разрешение от Комисията за финансов надзор да организира и управлява нов договорен фонд – Глобал Опортюнитис. ДФ „Глобал Опортюнитис“ е с високорисков профил. Той ще инвестира основно в ликвидни акции и права, приети за търговия на български или чуждестранни регулирани пазари, в по-малка степен в дългови ценни книжа, инструменти с фиксирана доходност, дялове на колективни инвестиционни схеми и деривативни инструменти. Подходящ е за инвеститори, които търсят да постигнат висока доходност при поемане на висок риск.

Инвеститорите следва да имат предвид, че стойността на дяловете на Договорен Фонд „Инвест Актив“, Договорен фонд „Инвест Класик“, Договорен Фонд „Инвест Диверсифициран Фонд” (старо наименование ДФ „Инвест Консервативен Фонд“), Договорен фонд „Инвест Некст Фонд“ (старо наименование ДФ „Инвест Зелен Фонд“ и ДФ „Инвест Облигации“) и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвестициите в дялове на Договорен фонд „Инвест Актив“, Договорен фонд „Инвест Класик“, Договорен Фонд „Инвест Диверсифициран Фонд ” (старо наименование ДФ „Инвест Консервативен Фонд“), Договорен фонд „Инвест Некст Фонд“ (старо наименование ДФ „Инвест Зелен Фонд“ и ДФ „Инвест Облигации“) не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или по друг начин. Предходните резултати от дейността на всеки от Договорните Фондове нямат връзка с бъдещите резултати от неговата дейност.
 
Created by CodeInSight Ltd.