» Home page News
Български


Information

Useful information


   Промени в таксите на Договорен фонд "Инвест Фонд Паричен Пазар"

Съвета на Директорите на УД „Инвест Фонд Мениджмънт“ АД взе решения с Протокол от 04.08.2015 г. за постоянно преустановяване, събирането на такса от инвеститорите при покупка на дялове на ДФ „Инвест Фонд Паричен Пазар“. Дяловете на договорния фонд ще се записват на цена, равна на нетната стойност на активите на един дял. Намаляване за постоянно, на възнаграждението на Управляващото дружество, във връзка с управлението на ДФ „Инвест Фонд Паричен Пазар“ на 0.25% от стойността на активите на Договорния фонд, на годишна база.

Investors have to keep in mind that the value of shares of Mutual Fund Invest Active, Mutual Fund Invest Classic, Mutual Fund Invest Conservative Fund, Invest Fund Money Market - USD and MF Global Opportunities and the revenue from them could decrease, profit is not guaranteed and the investors take the risk of not recovering the full value of their investments. Investments of shares in Mutual Fund Invest Active and Mutual Fund Invest Classic, Mutual Fund Invest Conservative Fund, Invest Fund Money Market - USD and MF Global Opportunities do have not been guaranteed by a guarantee fund, created by the government or by other institutions. Past results of the Mutual Funds do not guarantee future results.
 
Created by CodeInSight Ltd.