» Начална страница Новини
English


Информация

Полезна информация


   Решение на Съвета на Директорите на Дружеството

Съвета на Директорите на УД „Инвест Фонд Мениджмънт“ АД взе решение с Протокол от 08.09.2014 г. за временно преустановяване, за срок от 12 месеца, считано от датата на решението, събирането на такса от инвеститорите при покупка на дялове на ДФ „Инвест Фонд Паричен Пазар“. През посочения период дяловете на договорния фонд ще се записват на цена, равна на нетната стойност на активите на един дял.

Инвеститорите следва да имат предвид, че стойността на дяловете на Договорен Фонд „Инвест Актив“, Договорен фонд „Инвест Класик“, Договорен Фонд „Инвест Диверсифициран Фонд” (старо наименование ДФ „Инвест Консервативен Фонд“), Договорен фонд „Инвест Некст Фонд“ (старо наименование ДФ „Инвест Зелен Фонд“ и ДФ „Инвест Облигации“) и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвестициите в дялове на Договорен фонд „Инвест Актив“, Договорен фонд „Инвест Класик“, Договорен Фонд „Инвест Диверсифициран Фонд ” (старо наименование ДФ „Инвест Консервативен Фонд“), Договорен фонд „Инвест Некст Фонд“ (старо наименование ДФ „Инвест Зелен Фонд“ и ДФ „Инвест Облигации“) не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или по друг начин. Предходните резултати от дейността на всеки от Договорните Фондове нямат връзка с бъдещите резултати от неговата дейност.
 
Created by CodeInSight Ltd.