» Начална страница Новини
English


Информация

Полезна информация


   Временно спиране на приемането на поръчки за издаване /продажба/ и обратно изкупуване на
   дялове ...
На основание чл. 193, ал. 8, т. 1 от ЗППЦК, чл. 37 от Наредба № 25 за изискванията към дейността на инвестиционните дружества и договорните фондове и чл. 44, ал.3, т.3 от Устава на дружеството, Управителният съвет на „Инвест Фонд Мениджмънт” АД взе решение с Протокол № 16 от 16.12.2008г. за временно спиране на приемането на поръчки за издаване /продажба/ и обратно изкупуване на дялове на ДФ Инвест Актив и ДФ Инвест Класик, като от 24 декември 2008 год. до 06 януари 2009 год. няма да приема поръчки за издаване /продажба/ и обратно изкупуване на дялове на управляваните от него договорни фондове. Приемането на поръчки за издаване /продажба/ и обратно изкупуване на дялове на ДФ Инвест Актив и ДФ Инвест Класик се възобновява на 07 януари 2009г, а емисионна стойност и цено на обратно изкупуване ще бъдат обявени на 06 януари 2008 год.
Инвеститорите следва да имат предвид, че стойността на дяловете на Договорен Фонд „Инвест Актив“, Договорен фонд „Инвест Класик“, Договорен Фонд „Инвест Диверсифициран Фонд” (старо наименование ДФ „Инвест Консервативен Фонд“), Договорен фонд „Инвест Некст Фонд“ (старо наименование ДФ „Инвест Зелен Фонд“ и ДФ „Инвест Облигации“) и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвестициите в дялове на Договорен фонд „Инвест Актив“, Договорен фонд „Инвест Класик“, Договорен Фонд „Инвест Диверсифициран Фонд ” (старо наименование ДФ „Инвест Консервативен Фонд“), Договорен фонд „Инвест Некст Фонд“ (старо наименование ДФ „Инвест Зелен Фонд“ и ДФ „Инвест Облигации“) не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или по друг начин. Предходните резултати от дейността на всеки от Договорните Фондове нямат връзка с бъдещите резултати от неговата дейност.
 
Created by CodeInSight Ltd.