» Начална страница Новини
English


Информация

Полезна информация


   Потвърждение на Проспект на ДФ Инвест Класик
Управляващо дружество „Инвест Фонд Мениджмънт” АД съобщава, че Комисията за финансов надзор издаде разрешение за организиране и управление на Договорен фонд Инвест Класик с Решение 1119 от 15.08.2007г. и потвърди Проспект за публично предлагане на Договорен фонд Инвест Класик.
Договорният фонд е обособено имущество с цел колективно инвестиране в ценни книжа и други ликвидни финансови активи Управляващото дружество предлага за продажба и изкупува обратно дяловете на Фонда всеки работен ден при спазване на изискванията на действащото законодателство.
Чрез закупуване на дялове на Фонда всеки инвеститор може да инвестира в разнообразен портфейл от финансови инструменти. Всеки от инвеститорите притежава част от имуществото на Фонда, която е пропорционална на инвестираната от него сума.
Стратегията на ДФ „Инвест Класик” предвижда инвестиране предимно в ценни книжа с фиксирана доходност както и в ценни книжа с добра ликвидност и потенциал за растеж. Портфейлът на ДФ „Инвест Класик” ще бъде съставен предимно от инструменти с фиксирана доходност и по-малка част ще се пада на акции на български дружества. При закупуването на акции на чуждестранни емитенти, ще се предпочитат акции на водещи компании, търгувани на фондовите пазари в Европейския съюз и САЩ.
Инвеститорите следва да имат предвид, че стойността на дяловете на Договорен Фонд „Инвест Актив“, Договорен фонд „Инвест Класик“, Договорен Фонд „Инвест Диверсифициран Фонд” (старо наименование ДФ „Инвест Консервативен Фонд“), Договорен фонд „Инвест Некст Фонд“ (старо наименование ДФ „Инвест Зелен Фонд“ и ДФ „Инвест Облигации“) и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвестициите в дялове на Договорен фонд „Инвест Актив“, Договорен фонд „Инвест Класик“, Договорен Фонд „Инвест Диверсифициран Фонд ” (старо наименование ДФ „Инвест Консервативен Фонд“), Договорен фонд „Инвест Некст Фонд“ (старо наименование ДФ „Инвест Зелен Фонд“ и ДФ „Инвест Облигации“) не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или по друг начин. Предходните резултати от дейността на всеки от Договорните Фондове нямат връзка с бъдещите резултати от неговата дейност.
 
Created by CodeInSight Ltd.