» Начална страница › Полезна информация
English


Информация

Полезна информация


   Полезна информация
   
 
Взаимният фонд е колективна инвестиционна схема, която обединява парите на много инвеститори, инвестира в различни ценни книжа и печели от мащаба на тези инвестиции. Инвестирането може да е акции, облигации или комбинация от тях. Парите във договорните  фондове са професионално управлявани и всеки инвеститор притежава пропорционален дял от портфейла, съобразно вложената сума.
Основни принципи на работа
 
Портфолио мениджъри насочват средствата, като нареждат закупуването или продаването на ценни книжа от портфейла на фонда. Банката депозитар контролира целия инвестиционен процес и контролира правилната оценка на портфейла. Притежавайки дялове от взаимен фонд, инвеститорът реализира печалба/загуба/ при повишение/понижение/ стойността на ценните книжа, които фондът притежава.
Видове взаимни фондове
 
В зависимост от вида ценни книжа, в които инвестират и степента на риск, която поемат, взаимните фондове биват няколко вида. Най-общо могат да бъдат разделени в зависимост от степента на риск на: нискорискови, балансирани и високорискови. Основната разлика между тях е структурата на портфейла и съотношението между акции, облигации и другите видове ценни книжа. Тези характеристики формират т.нар. основни характеристики на съответните инвестиционни стратегии.
Данъчно третиране
 
Съгласно разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и на Закона за облагане доходите на физическите лица (ЗОДФЛ), не се облагат получените от местни и чуждестранни юридически, и физически лица доходи от сделки с дялове на колективни инвестиционни схеми, извършени на регулиран български пазар на ценни книжа – както доходите при продажба на дяловете, така и доходите при обратното им изкупуване в Управляващото дружество.
За данъчно задължените лица по смисъла на ЗКПО при формирането на данъчния финансов резултат, резултатът от търговията с дялове на колективни инвестиционни схеми участва, съгласно чл.44 от ЗКПО, като счетоводният финансов резултат се намалява с печалбата и се увеличава със загубата от разпореждането с дяловете. Съгласно чл. 196 от ЗКПО не се облагат с данък при източника доходите от разпореждане с дялове на колективни инвестиционни схеми, когато разпореждането е извършено на регулиран български пазар на ценни книжа.
Инвеститорите следва да имат предвид, че стойността на дяловете на Договорен Фонд „Инвест Актив“, Договорен фонд „Инвест Класик“, Договорен Фонд „Инвест Диверсифициран Фонд” (старо наименование ДФ „Инвест Консервативен Фонд“), Договорен фонд „Инвест Некст Фонд“ (старо наименование ДФ „Инвест Зелен Фонд“ и ДФ „Инвест Облигации“) и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвестициите в дялове на Договорен фонд „Инвест Актив“, Договорен фонд „Инвест Класик“, Договорен Фонд „Инвест Диверсифициран Фонд ” (старо наименование ДФ „Инвест Консервативен Фонд“), Договорен фонд „Инвест Некст Фонд“ (старо наименование ДФ „Инвест Зелен Фонд“ и ДФ „Инвест Облигации“) не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или по друг начин. Предходните резултати от дейността на всеки от Договорните Фондове нямат връзка с бъдещите резултати от неговата дейност.
 
Created by CodeInSight Ltd.