» Начална страница Новини
English


Информация

Полезна информация


   Съобщение относно разширяване на лиценза
Управляващо дружество „Инвест Фонд Мениджмънт” АД съобщава, че с решение 407 от 03.06.2013г. Комисията за финансов надзор одобри разширяване на издадения на дружеството лиценз за извършване на дейност, като управляващо дружество с допълнителни услуги по чл. 86, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ:
  • управление в съответствие със сключен с клиента договор за портфейл, включително портфейл на предприятие за колективно инвестиране, включващ финансови инструменти , по собствена преценка, без специални нареждания на клиента;
  • инвестиционни консултации относно финансови инструменти;
  • съхранение и администриране на дялове на предприятия за колективно инвестиране.
Инвеститорите следва да имат предвид, че стойността на дяловете на Договорен Фонд "Инвест Актив", Договорен фонд "Инвест Класик", Договорен Фонд „Инвест Консервативен Фонд ” (старо наименование Инвест Фонд Паричен Пазар) , Договорен фонд „Инвест Облигации“ (старо наименование Инвест Фонд Паричен Пазар-Долари) и Договорен фонд Глобал Опортюнитис и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвестициите в дялове на Договорен фонд "Инвест Актив", Договорен фонд "Инвест Класик", Договорен Фонд „Инвест Консервативен Фонд ” (старо наименование Инвест Фонд Паричен Пазар), Договорен фонд „Инвест Облигации“ (старо наименование Инвест Фонд Паричен Пазар-Долари) и Договорен фонд Глобал Опортюнитис не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или по друг начин. Предходните резултати от дейността на всеки от Договорните Фондове нямат връзка с бъдещите резултати от неговата дейност.
 
Created by CodeInSight Ltd.