» Начална страница Новини
English


Информация

Полезна информация


   На основание чл. 193, ал. 8, т. 1 от ЗППЦК, чл. 37 от Наредба № 25 за ...
На основание чл. 193, ал. 8, т. 1 от ЗППЦК, чл. 37 от Наредба № 25 за изискванията към дейността на инвестиционните дружества и договорните фондове и чл. 44, ал.3, т.3 от Устава на дружеството, Управителният съвет на „Инвест Фонд Мениджмънт” АД взе решение с Протокол № 13 от 17.12.2009г. за временно спиране на приемането на поръчки за издаване /продажба/ и обратно изкупуване на дялове на ДФ Инвест Актив и ДФ Инвест Класик, като от 23 декември 2009 год. до 05 януари 2010 год. няма да приема поръчки за издаване /продажба/ и обратно изкупуване на дялове на управляваните от него договорни фондове. Приемането на поръчки за издаване /продажба/ и обратно изкупуване на дялове на ДФ Инвест Актив и ДФ Инвест Класик се възобновява на 06 януари 2010год., а емисионна стойност и цена на обратно изкупуване ще бъдат обявени на 05 януари 2010 год.
Инвеститорите следва да имат предвид, че стойността на дяловете на Договорен Фонд "Инвест Актив", Договорен фонд "Инвест Класик", Договорен Фонд „Инвест Консервативен Фонд ” (старо наименование Инвест Фонд Паричен Пазар) , Договорен фонд „Инвест Облигации“ (старо наименование Инвест Фонд Паричен Пазар-Долари) и Договорен фонд Глобал Опортюнитис и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвестициите в дялове на Договорен фонд "Инвест Актив", Договорен фонд "Инвест Класик", Договорен Фонд „Инвест Консервативен Фонд ” (старо наименование Инвест Фонд Паричен Пазар), Договорен фонд „Инвест Облигации“ (старо наименование Инвест Фонд Паричен Пазар-Долари) и Договорен фонд Глобал Опортюнитис не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или по друг начин. Предходните резултати от дейността на всеки от Договорните Фондове нямат връзка с бъдещите резултати от неговата дейност.
 
Created by CodeInSight Ltd.