» Home page News
Български


Information

Useful information


   Temporary stopping of issuing/selling/ and buying back of IMF shares...
На основание чл. 193, ал. 8, т. 1 от ЗППЦК, чл. 37 от Наредба № 25 за изискванията към дейността на инвестиционните дружества и договорните фондове и чл. 44, ал.3, т.3 от Устава на дружеството, Управителният съвет на „Инвест Фонд Мениджмънт” АД взе решение с Протокол № 10 от 10.06.2008г. за временно спиране на приемането на поръчки за издаване /продажба/ и обратно изкупуване на дялове на ДФ Инвест Актив и ДФ Инвест Класик, като на 12 и 13 юни 2008 год. няма да приема поръчки за издаване /продажба/ и обратно изкупуване на дялове на управляваните от него договорни фондове. Приемането на поръчки за издаване /продажба/ и обратно изкупуване на дялове на ДФ Инвест Актив и ДФ Инвест Класик се възобновява на 16 юни 2008г.
Investors have to keep in mind that the value of shares of Mutual Fund Invest Active, Mutual Fund Invest Classic, Mutual Fund Invest Conservative Fund, Invest Bonds and MF Global Opportunities and the revenue from them could decrease, profit is not guaranteed and the investors take the risk of not recovering the full value of their investments. Investments of shares in Mutual Fund Invest Active and Mutual Fund Invest Classic, Mutual Fund Invest Conservative Fund, Invest Bonds and MF Global Opportunities do have not been guaranteed by a guarantee fund, created by the government or by other institutions. Past results of the Mutual Funds do not guarantee future results.
 
Created by CodeInSight Ltd.