» Начална страница Новини
English


Информация

Полезна информация


   Потвърждение на Проспект на ДФ Инвест Класик
Управляващо дружество „Инвест Фонд Мениджмънт” АД съобщава, че Комисията за финансов надзор издаде разрешение за организиране и управление на Договорен фонд Инвест Класик с Решение 1119 от 15.08.2007г. и потвърди Проспект за публично предлагане на Договорен фонд Инвест Класик.
Договорният фонд е обособено имущество с цел колективно инвестиране в ценни книжа и други ликвидни финансови активи Управляващото дружество предлага за продажба и изкупува обратно дяловете на Фонда всеки работен ден при спазване на изискванията на действащото законодателство.
Чрез закупуване на дялове на Фонда всеки инвеститор може да инвестира в разнообразен портфейл от финансови инструменти. Всеки от инвеститорите притежава част от имуществото на Фонда, която е пропорционална на инвестираната от него сума.
Стратегията на ДФ „Инвест Класик” предвижда инвестиране предимно в ценни книжа с фиксирана доходност както и в ценни книжа с добра ликвидност и потенциал за растеж. Портфейлът на ДФ „Инвест Класик” ще бъде съставен предимно от инструменти с фиксирана доходност и по-малка част ще се пада на акции на български дружества. При закупуването на акции на чуждестранни емитенти, ще се предпочитат акции на водещи компании, търгувани на фондовите пазари в Европейския съюз и САЩ.
Инвеститорите следва да имат предвид, че стойността на дяловете на Договорен Фонд "Инвест Актив", Договорен фонд "Инвест Класик", Договорен Фонд „Инвест Консервативен Фонд ” (старо наименование Инвест Фонд Паричен Пазар) , Договорен фонд „Инвест Облигации“ (старо наименование Инвест Фонд Паричен Пазар-Долари) и Договорен фонд Глобал Опортюнитис и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвестициите в дялове на Договорен фонд "Инвест Актив", Договорен фонд "Инвест Класик", Договорен Фонд „Инвест Консервативен Фонд ” (старо наименование Инвест Фонд Паричен Пазар), Договорен фонд „Инвест Облигации“ (старо наименование Инвест Фонд Паричен Пазар-Долари) и Договорен фонд Глобал Опортюнитис не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или по друг начин. Предходните резултати от дейността на всеки от Договорните Фондове нямат връзка с бъдещите резултати от неговата дейност.
 
Created by CodeInSight Ltd.