» Начална страница Новини
English


Информация

Полезна информация


   Потвърждение на Проспект на ДФ Инвест Актив
Управляващо дружество „Инвест Фонд Мениджмънт” АД съобщава, че Комисията за финансов надзор издаде разрешение за организиране и управление на Договорен фонд Инвест Актив с Решение 1120 от 15.08.2007г. и потвърди Проспект за публично предлагане на Договорен фонд Инвест Актив. Договорният фонд е обособено имущество с цел колективно инвестиране в ценни книжа и други ликвидни финансови активи. Управляващото дружество предлага за продажба и изкупува обратно дяловете на Фонда всеки работен ден при спазване на изискванията на действащото законодателство. Стратегията на ДФ „Инвест Актив” предвижда инвестиране предимно в акции с добра ликвидност и потенциал за растеж и по-малко в ценни книжа с фиксирана доходност. Портфейлът на ДФ „Инвест Актив” ще бъде съставен основно от акции като целта е постигане на капиталови печалби. Инвестициите могат да бъдат както в компании, търгувани на регулирани пазари в България, така и в дружества, регистрирани за търговия на фондови борси в чужбина.
Инвеститорите следва да имат предвид, че стойността на дяловете на Договорен Фонд "Инвест Актив", Договорен фонд "Инвест Класик", Договорен Фонд „Инвест Консервативен Фонд ” (старо наименование Инвест Фонд Паричен Пазар) , Договорен фонд „Инвест Облигации“ (старо наименование Инвест Фонд Паричен Пазар-Долари) и Договорен фонд Глобал Опортюнитис и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвестициите в дялове на Договорен фонд "Инвест Актив", Договорен фонд "Инвест Класик", Договорен Фонд „Инвест Консервативен Фонд ” (старо наименование Инвест Фонд Паричен Пазар), Договорен фонд „Инвест Облигации“ (старо наименование Инвест Фонд Паричен Пазар-Долари) и Договорен фонд Глобал Опортюнитис не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или по друг начин. Предходните резултати от дейността на всеки от Договорните Фондове нямат връзка с бъдещите резултати от неговата дейност.
 
Created by CodeInSight Ltd.